zpět     


Minulý rok se dožil 100 let nestor českého plynárenství a zakladatel katedry koksárenství a plynárenství na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze

Prof. Dr. Ing. Rudolf Riedl

Z jeho popudu vznikla v r. 1949 plynárenská specializace na průmyslové škole v Hradci Králové a v r. 1953 se zasloužil o vznik Fakulty technologie paliva vody na VŠCHT v Praze a založil jednu její katedru, a to katedru koksárenství a plynárenství. Stal se prvním děkanem fakulty a vedoucím profesorem katedry. V r. 1966 byl zvolen prorektorem celé vysoké školy. Zavedl novou učební disciplínu, hospodaření energiemi, a postgraduální kurzy pro plynárenské inženýry. Kvalitnímu vzdělávání plynárenských odborníků přikládal velký význam, o čemž svědčí jeho slova, která pronesl v projevu při převzetí děkanských insignií: "Produkuje-li některý závod zmetky, je to zlé. Ale velmi brzy se to zjistí, náprava může být okamžitá a vadné součástky lze rychle vyměnit. Produkuje-Ii škola zmetky, je to nepoměrně horší: špatná jakost absolventů se zjistí až v provozu závodu, který tito třeba po 40 let vedou - a výměna není prakticky možná. Proto budeme vysokou úroveň fakulty a jakost jejích absolventů střežit jako oko v hlavě."

Velmi rozsáhlá byla publikační a redakční činnost profesora Riedla. Napsal sám nebo jako spoluautor celkem 12 knižních publikací (např. třísvazkové Plynárenství, Tabulky a diagramy z oboru paliv, Technologii paliv, Hospodaření energiemi, Plynárenská a koksárenská příručka, Historie plynárenství a jeho vývoj v Československu), vydal 14 vysokoškolských učebních textů a v odborných časopisech domácích i zahraničních uveřejnil 120 odborných článků.

Od r. 1947 do r. 1971 byl vedoucím redaktorem odborného plynárenského časopisu PALIVA a nástupnického časopisu PLYN. Profesor Riedl významně podporoval sdružování plynárenských odborníků a spolkovou činnost, a to jak v tuzemsku, tak na mezinárodní úrovni. Pracoval úspěšně nejdříve od r. 1947 jako místopředseda Plynárenského, vodárenského a zdravotně technického svazu, později jako předseda celostátní plynárenské skupiny ČSVTS (Československé vědecko. technické společnosti). Z jeho iniciativy pak došlo v r. 1969 k vyhlášení samostatné ČSVTS pro plynárenství. V této souvislosti byl profesor Riedl zvolen i členem předsednictva Ústřední rady ČSVTS. Stejně úspěšná byla jeho činnost i na poli mezinárodním. V letech 1956 až 1958 byl zvolen za Československo místopředsedou plynárenské sekce Evropské hospodářské komise OSN v Ženevě. Byl také členem rady Mezinárodní plynárenské unie se sídlem v Bruselu a v r. 1961 se stal jejím místopředsedou.

Za své zásadové postoje k událostem, spojeným s okupací Československa v r. 1968, a k období tzv. normalizace, byl profesor Riedl v letech 1970-1971 zbaven všech funkcí na VŠCHT i v ČSVTS. V roce 1990 se dočkal morální rehabilitace, když ho ustavující sjezd nově utvořeného Československého plynárenského a naftového svazu zvolil čestným členem a když mu bylo uděleno nejvyšší vyznamenání VŠCHT - Votočkova medaile.

(podle R.Nováka)

Profesor Riedl v den stých narozenin

U příležitosti jeho významného životního jubilea mu m.j. přišli poblahopřát i zástupci VŠCHT a katedry, kterou kdysi zakládal a dlouhá léta vedl.  Na obrázku zleva prof.ing.Petr Buryan, DrSc. a ing.V.Maximilian

I my - jeho žáci - mu touto cestou  přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let a děkujeme za vše, čemu nás naučil.

Stručný životopis prof.Riedla

narozen 26. 8. 1903 v Praze

1921
maturita na reálném gymnasiu v Praze
1926 ukončení studií na Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství ČVUT v Praze
1927 studium na École de chauffage industriel, Paříž
1930 doktorská disertace, Dr. tech.
1930 - 45 působení v Pražské obecní plynárně, naposled ve funkci náměstka ředitele
1945 - 46 obnova Stalinových závodů v Záluží, vedoucí tlakové plynárny a karbonizace
1946 - 52 Československé energetické závody, náměstek generálního ředitele
1952 - 53 Plynoprojekt Praha, hlavní projektant
1952 jmenování docentem pro obor technologie paliv, VŠCHTI Praha
1953 jmenování profesorem pro obor technologie paliv, VŠCHT Praha
1953 - 70 vedoucí Katedry koksárenství a plynárenství, VŠCHT Praha, opakovaně děkan FTPV a prorektor VŠCHT pro pedagogiku
1947 - 71 vedoucí redaktor časopisu Paliva, později Plyn
1955 - 70 předseda Plynárenské společnosti při ČSVTS, dlouholetý člen Rady Mezinárodní plynárenské unie.

Nejvýznamnější publikace:

Riedl R.: Provoz plynáren; Plynárenské, vodárenské a zdravotně technická sdružení, Praha 1937
Riedl R.: Provozní kontrola generátorů a plynárenských pecí; Technicko-vědecké vydavatelství, Praha 1951
Perna F., Riedl R.: Plynárenství I; Česká chemická společnost, Praha 1944
Perna F., Riedl R.: Plynárenství II; Technicko-vědecké vydavatelství, Praha 1952
Perna F., Riedl R.: Plynárenství III; SNTL, Praha 1958
Landa S., Riedl.: Tabulky a diagramy z oboru paliv; SNTL, Praha 1956
Riedl R., Veselý.: Technologie paliv; SNTL, Praha 1962
Riedl R. a kolektiv: Plynárenská a koksárenská příručka; SNTL a SVTL, Praha 1962
Riedl R.: Hospodaření energiemi; SNTL/Alfa, Praha 1971
Riedl R.: Historie plynárenství a jeho vývoj v Československu; Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1978
Dále je autorem 14 učebních textů a 120 odborných článků v domácích i zahraničních časopisech.