Historie

Krátce z dějin a také o rodech Riedlů

O tom kde žili a pocházeli Riedlové se můžeme pouze domnívat. Podle "The Historical Research Center - Europa" to bylo asi takhle.

Mezi Germány, se kterými byl rod Riedlů spřátelen, byli Sasové známi jako bojechtiví lidé a když byly germánské země ohroženy dobyvačnými Maďary, obrátili se germánští vévodové na Sasy, k jejich králi a zvolenému Jindřichovi - sasskému vévodovi.

Jindřich I. a jeho syn Otto I., zastavili vpády Maďarů a rozšířili germánské území do východní Evropy, tato akce se stala známá jako „Drang nach Osten“. Tímto docílili centralizované monarchie a vytvořili efektivní administrativní systém, čímž úspěšně zabránili jejich rivalům – germánským vévodům – převzít vládu.

V roce 968 Otto I. založil Svatou říši Římskou a tím získal podporu papežství a přídavkem nové zdroje příjmů, daně v severní Itálii. Ctihodní předkové Riedlů v 11. století byli svědky konce vlády dynastie Sasů, s germánskými vévody a knížaty, následníky krále ze Salianu. Jindřich III. (1039-56) rozšířil moc  římskokatolické  církve k jejímu vrcholnému postavení, sesadil tři soupeřící papeže v roce 1046 a zřídil čtyři následné papeže.

Nicméně, jeho nástupce, Jindřich IV. a mezi jeho poddané můžeme pravděpodobně zařadit i dřívější členy rodu Riedlů, musel čelit znovu vstávajícímu papežství. Církev se začala slučovat s germánskými knížaty proti králi. Tak jako dříve chtěli navrátit moc, jim králem vzatou.

Toto úsilí, zvané „Investiture Cantroversy“ - investitura, skončilo v roce 1122, vítězstvím papeže a germánských knížat. Nicméně, moc germánské monarchie krátce stoupla, za vlády dynastie Hohenstaufenů. První panovník této dynastie byl zvolen králem v roce 1138 a předkové rodu Riedlů viděli trvání jeho dynastie do roku 1254. Největším Hohenstaufenským panovníkem byl Fridrich I. (1152-90), známější jako Fridrich I. Barbarossa, kvůli jeho rezavému vousu.Fridrich Barbarossa pracoval jako společník germánských knížat a jako takový uvnitř feudální struktury, ale jeho následníci museli čelit papežsko-aristokratické alianci a anglickému a francouzskému zákroku v jejich zájmu. Moc krále začala opět upadat a pouze Fridrich II. (1212-50), vnuk Fridricha I., obnovil její sílu a stabilitu. Nicméně, více se zajímal o záležitosti v Itálii a protože zanedbával Německo - milovanou vlast Riedlova rodu, došlo opět k rozdrobení politické a vojenské moci mezi germánská knížata.

 

Copyright (c)2006 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn